De Postzegelhandelaar

De Postzegelhandelaar en De BelgischeBeroepskamer van Postzegelhandelaren

De postzegelhandelaar is de beste raadgever voor de verzamelaar. Door zijn passie voor postzegelverzamelingen en zijn gegronde kennis van de markt, zal hij de verzamelaar zeker kunnen bijstaan met volgende zaken:

  • goede raad geven voor het opstarten van een postzegelverzameling, hetzij traditioneel of thematisch;
  • de filatelist helpen om ontbrekende stukken van zijn verzameling te bemachtigen;
  • het te koop aanbieden van albums en filatelistisch materiaal om zijn/haar verzameling mooi te  presenteren;
  • expertises verrichten en verzamelingen schatten (zoals bij erfenissen, boedelverdelingen en schadegevallen).

De Belgische Beroepskamer van Postzegelhandelaren (BBKPH) verenigt professionele handelaren die werkzaam zijn in het domein van de filatelie en die zich engageren om de deontologische regels strikt na te leven onder meer inzake echtheid en het bewaren van postzegels. Wanneer er een geschil is met een verkoper die lid is van de BBKPH, bestaat er een geschillencommissie die zal pogen om de belangen van elke partij te verdedigen (behalve in geval van juridische kennisgeving).

De BBKPH geeft jaarlijks de Officiële Belgische Postzegelcatalogus (OBP) uit die de verzamelaars uitstekend informeert over de Belgische filatelie en de vroegere Belgische kolonies.

De BBKPH ondersteunt eveneens talrijke filatelistische evenementen en tentoonstellingen, die ontmoetingsplaatsen zijn voor de verschillende actoren van de filatelistische markt.

Tijdens die filatelistische evenementen en bij de uitgifte van de nieuwe postzegelcatalogus brengt de BBKPH meestal niet aangenomen ontwerpen uit die de postzegelverzameling mooi kunnen vervolledigen.